Bijzondere voorwaarden

Bijzondere reisvoorwaarden

1. Prijs

a. Behoudens kennelijke materiële vergissing, is de prijs deze vermeld op de bestelbon. Deze prijs kan worden herzien indien zulks is voorzien in de contractvoorwaarden van de reisorganisator of, in voorkomend geval, van de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt, en voor zover dit bij Wet is toegestaan.

b. Telefonisch gemelde prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud en worden enkel als richtlijn meegedeeld. Enkel de prijs vermeld op uw bevestigingsbewijs is geldig.

2. Betalingsvoorwaarden

1 . De particuliere reiziger verklaart zich akkoord bij inschrijving een voorschot te betalen :30% van de reissom.

2. Het saldo van de reis dient betaald te zijn 30 dagen voor de afreisdatum. Indien enkel vervoer wordt geboekt, dient de volledige reissom bij inschrijving ineens te worden betaald. Bij gebreke aan betaling van het geheel of een gedeelte van de reissom, of van de annulatiekosten, tegen het overeengekomen tijdstip, is de reiziger aan de Golf Direct NV van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, op het
nog verschuldigde bedrag een nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend aan de conventionele intrestvoet van 12% op jaarbasis, vanaf de datum waarop de betaling opeisbaar was tot de dag der volledige betaling, meer een som van 10% op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom, met een minimum van € 75,00, als forfaitaire vergoeding voor de bijkomende kosten en inspanningen die dienen te worden geleverd om betaling te bekomen. Niet-tijdige of onvolledige betaling geeft Golf Direct NV tevens het recht om de reis te annuleren en aan de reiziger de daaruit voortvloeiende annulatiekosten in rekening te brengen conform de contractvoorwaarden van de
reisorganisator, of in voorkomend geval, van de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt.

3. Reisdocumenten

De reisdocumenten zijn ter beschikking bij het reisagentschap uiterlijk 7 dagen voor afreis, zo ook in geval van een wijziging, vanaf 14 dagen voor afreis, mogen de reisdocumenten op de plaats van vertrek overhandigd worden.

4. Wijziging door de reiziger

a. Bij de inschrijving worden heen- en terugdata vast geboekt.Wijzigingen van retourdatum ter plaatse zijn niet meer mogelijk.

b. Het voortijdig onderbreken van de reis geeft geen recht tot terugbetaling van de niet genoten diensten. Alle extra kosten (vliegtransport en transfers) zijn ten laste van de reiziger.

c. De gereserveerde en bevestigde vluchten zijn niet te wijzigen en niet terug te betalen.

d. Aansluitend bij artikel 5.D van de algemene reisvoorwaarden geldt dat volgende kosten in ieder geval betaald moeten worden,zelfs indien de wijzing te wijten is aan toeval of overmacht :tot 30 dagen voor vertrek : € 25 per persoon, van 30 tot 7 dagen voor vertrek : € 50 per persoon en minder dan 7 dagen voor vertrek : € 100 per persoon

e. Aansluitend bij artikel 4.B. van de algemene voorwaarden, een vergoeding van € 25 moet betaald worden in geval van afstand van de boeking.

f. De annulatiekosten zijn de volgende : tot 30 dagen voor vertrek 50% van de reissom, van 30 tot 15 dagen voor het vertrek : 75% van reissom en minder dan 15 dagen voor het vertrek : 100% van de reissom

5. Reispas, visum, inentingen, douane en andere formaliteiten

De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de documenten die hij voor de reis nodig heeft, alsook omtrent alle andere formaliteiten die hij desgevallend voor de reis dient uit te voeren. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen identiteitsbewijs met foto (minderjarigen
jonger dan 12 jaar) of identiteitskaart (minderjarigen ouder dan 12 jaar); voor landen
waar ook een reispas voor wordt vereist, dient de minderjarige over een eigen reispas te beschikken. Een reiziger die bij gebreke aan de vereiste documenten, of omdat hij zich niet naar de wetten en reglementen schikte, het geheel of een gedeelte van de reis niet kan meemaken, draagt hiervoor en voor alle gevolgen ervan, alle kosten en verantwoordelijkheid.

6. Reis- en annulatieverzekeringen

De reiziger erkent uitdrukkelijk dat een reis- en annulatieverzekering werd aangeboden. Het niet afsluiten van een verzekering kan verstrekkende gevolgen hebben.
Golf Direct NV neemt afstand van alle gevolgen (financiële en materiële) die het
niet aangaan van een verzekering met zich meebrengt.

7. Verplichtingen van de reiziger

a. De reiziger moet zich minstens 2 uur voor het vertrek voor inscheping melden. Mocht de reiziger deze verplichting niet naleven, dan kan hij in geen geval aanvraag tot schadevergoeding indienen, welke ook de reden van zijn nalatigheid moge zijn.

b. De reiziger heeft de plicht op het ogenblik van de reservatie, elk element (nationaliteit,
gezondheid,….) dat op één of andere manier het goede verloop van de reis in het gedrang zou kunnen brengen, te melden. Alle kosten verbonden aan de niet -naleving door de reiziger van deze verplichting, vallen te zijner laste. Daarenboven zal alle desgevallend door Golf Direct NV geleden schade, hetzij directe en indirecte, van de reiziger worden teruggevorderd.

8. Aansprakelijkheid

a. Voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, kan Golf Direct NV niet
verantwoordelijk worden gesteld voor omstandigheden : ongevallen, stakingen epidemies, oorlogen enz. De eventueel daaruitvoortvloeiende extra kosten voor transport en verblijf kunnen ten laste zijn van de reiziger.

b. Golf Direct NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de goede afloop van sportactiviteiten, excursies, toeristische manifestaties, e.a. die niet inbegrepen zijn in het reiscontract.

9. Verzekeringstussenpersoon

Golf Direct NV is aangesloten bij de VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureau)
onder het licentienummer A 6261.

10. Betwistingen

Enkel Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Indien de reisorganisator of, in voorkomend geval, de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt, de algemene voorwaarden van de V.Z.W.
Geschillencommissie Reizen erkent, zal Golf Direct NV zich daar ook naar
schikken.

Vragen?

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs via:

+32 (0)3 650 29 90

Bel mij terug